A E C Danışmanlık Eğitim Tanıtım Hizmetleri
ANASAYFA KONU ARA İLETİŞİM

HAVA DURUMU

Detaylı bilgi için resmin üzerine tıklayın.

İçişleri Bakanlığından:13.02.2018 tarih ve 30331 sayılı R.G.

İçişleri Bakanlığından:13.02.2018 tarih ve 30331 sayılı R.G.

Tarih 29.Nisan.2018, 11:36 Editör A Enver ÇITAK

YABANCI PLAKALI ARAÇLARA VERİLEN TRAFİK İDARİ PARA

CEZALARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

YABANCI PLAKALI ARAÇLARA VERİLEN TRAFİK İDARİ PARA CEZALARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK İçişleri Bakanlığından:13.02.2018 tarih ve 30331 sayılı R.G. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sürücüsünün Türk vatandaşı olup olmadığına bakılmaksızın yabancı plakalı araçlara ve Türk plakalı araç kullanan yabancı sürücülere verilen trafik idari para cezalarının tahsiline ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 115 inci maddesinin sekizinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Muhasebe birimi: Gümrük idarelerinin muhasebe hizmetlerinin yürütüldüğü, gümrük vergilerini tahsile yetkili kılınan gümrük saymanlık müdürlükleri ile vergi dairesi müdürlüklerini, b) Muhasebe yetkilisi mutemedi: Muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen değerleri geçici olarak almaya, muhafaza etmeye, vermeye, göndermeye yetkili ve bu işlemler ile ilgili olarak doğrudan muhasebe yetkilisine karşı sorumlu olan kamu görevlileri ve yetkili memurları, c) Trafik idari para cezası karar tutanağı (Trafik cezası): 2918 sayılı Kanunun kabahat saydığı ve karşılığında trafik cezası öngörülmüş fiiller hakkında yetkili personelce düzenlenen tutanağı, ç) Yabancı plakalı araç: Tescil edildiği ülkenin tescil belgesi ve tescil plakası bulunan ve geçici olarak Türkiye'ye girmesine izin verilmiş olan araçları, d) Yabancı sürücü: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan ve motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiyi, e) Yetkili personel: 2918 sayılı Kanunda yazılı trafik kurallarını ihlal edenler hakkında yetki sınırları içinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı personeli ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının ve Karayolları Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerinde görevli ve yetkili kılınmış personelini, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Trafik idari para cezası MADDE 4 – (1) Sürücüsünün Türk vatandaşı olup olmadığına bakılmaksızın yabancı plakalı araçlarla 2918 sayılı Kanunda belirtilen hükümlere aykırı hareket edilmesi halinde yetkili personel tarafından, ceza tutanağı düzenlenerek trafik idari para cezası verilir. (2) Yabancı plakalı araçlarla ilgili olarak 2918 sayılı Kanunun 116 ncı maddesi kapsamında verilen trafik cezaları 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 26 ncı maddesine göre tebliğ edilir. (3) Yabancı plakalı araçların; a) Sürücülerine, b) 2918 sayılı Kanunun 116 ncı maddesinde sayılan durumlarda araçların tescil plakasına, düzenlenen ceza tutanaklarına ilişkin bilgiler anında elektronik ortama aktarılır. Emniyet Genel Müdürlüğü ile Gelir İdaresi Başkanlığı bu tutanakların elektronik ortamda sorgulanmasına imkân sağlar. (4) Emniyet Genel Müdürlüğü trafik idari para cezasına ilişkin tutanakların bilgilerini anlık olarak kesinleşme şartı aranılmadan Gelir İdaresi Başkanlığına aktarır. Aktarılacak olan bilgiler protokolle belirlenir. (5) Gelir İdaresi Başkanlığına aktarılan bilgiler, alacak kaydı oluşturulmaksızın trafik idari para cezalarının tahsilinde veri olarak kullanılır. (6) 2918 sayılı Kanunun 116 ncı maddesi kapsamında düzenlenen trafik idari yaptırım kararlarının 5326 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinde yer alan süre içerisinde tebliğ edildiğine ilişkin bilginin Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilmemesi halinde, bu trafik cezalarına ilişkin veriler Gelir İdaresi Başkanlığınca Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirilerek tahsilat amaçlı olarak tutulan sistem kayıtlarından çıkarılır. (7) Yabancı plakalı araçlara kesilen trafik cezalarından ilgilisine tebliğ edilmiş ve kesinleşmiş olanlar 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında ilgili vergi dairesince takip edilmek üzere Gelir İdaresi Başkanlığına aktarılır. Bu cezaların takip edilebilmesi için 5326 sayılı Kanunun 25 inci maddesi uyarınca tutanakta yer alması gereken bilgilerin bulunması şarttır. Tahsilat MADDE 5 – (1) Yabancı plakalı araçların sürücülerine ve plakalarına verilen trafik idari para cezaları, Maliye Bakanlığına bağlı muhasebe birimleri ve bu birimlere bağlı muhasebe yetkilisi mutemetlerine, vergi dairelerine ve Gelir İdaresi Başkanlığınca yetkilendirilen banka veya PTT şubelerine ödenir. Banka veya kredi kartı ile tahsilatın yapılabildiği kara hudut kapılarında, söz konusu cezaların banka veya kredi kartı aracılığıyla da ödenmesi mümkündür. (2) Yabancı plakalı araçlara verilen trafik idari para cezaları, sürücüsü bilgilendirilmek suretiyle tahsil edilir. Bu cezalardan ilgilisine tebliğ edilmemiş olanlar, tahsil edildiği tarihte tebliğ edilmiş sayılır. (3) Uluslararası sözleşme hükümleri saklı olmak üzere, tescil edildiği ülkenin tescil belgesi ve tescil plakası ile Türkiye’ye giren ve tescil edilecek araçların trafik cezaları tahsil edilmeden tescil işlemi yapılmaz. (4) Türk plakalı araç kullanan yabancı sürücülerin trafik idari para cezaları, cezanın düzenlendiği aracın sahibinden tahsil edilir. Trafik idari para cezasının takip ve tahsili amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığına yapılacak bildirimde araç sahibine ait bilgiler de ayrıca yer alır. Veri paylaşımı MADDE 6 – (1) Yabancı plakalı araçlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığında yer alan bilgiler, trafik idari para cezası verilecek olan aracın tespiti amacıyla ilgili kurumlar ile paylaşılır. Paylaşılacak olan bilgiler protokol ile belirlenir. (2) Muhasebe birimlerince yapılacak olan “yabancı plakalı araçlara ait trafik idari para cezaları” tahsilatları, Gelir İdaresi Başkanlığının veri tabanı üzerinden yapılacak sorgulamalar üzerine gerçekleştirilir. (3) Yabancı plakalı araçların trafik idari para cezalarına ilişkin veriler elektronik ortamda Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı arasında paylaşılır. (4) Yabancı plakalı araçlarla ilgili olarak kesilen trafik idari para cezalarına karşılık gümrük kapılarında muhasebe birimlerince veya bu birimlere bağlı muhasebe yetkilisi mutemetlerince yapılan tahsilatlar, Muhasebat Genel Müdürlüğünce anında Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilir. Çıkış izni MADDE 7 – (1) Ülkeyi terk etmek üzere sınır kapılarına gelen yabancı plakalı araçlara ilişkin, sistemde tahsil edilmemiş trafik idari para cezası görünmesi halinde, trafik idari para cezası ödenmeden araçların ülkeyi terk etmesine Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca izin verilmez. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Hüküm bulunmayan haller MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yönetmeliğin yürütülmesinden sorumlu Kurumlarca görev ve yetkileri kapsamında alınacak kararlar uygulanır. Sistem kayıtlarından çıkarma GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce yabancı plakalı araçlara uygulanan trafik idari yaptırım karar tutanaklarına ilişkin veriler elektronik ortamda, alacak kaydı oluşturulmaksızın ve trafik idari para cezalarının tahsilinde veri olarak kullanmak üzere, Gelir İdaresi Başkanlığına aktarılır. Bu cezalardan 31/12/2018 tarihi bitimine kadar tahsil edilemeyen ve cezayı veren Kurum tarafından tebliğ edilemeyen trafik cezalarına ilişkin veriler Gelir İdaresi Başkanlığınca Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirilerek tahsilat amaçlı olarak tutulan sistem kayıtlarından çıkarılır. Yürürlük MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı, Gümrük ve Ticaret Bakanı, Maliye Bakanı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı birlikte yürütür.

Bu haber 201 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

AEC BİLGİ- HABER PAYLAŞIM

KARAYOLLARINDA 'KAZA İNCELEME EKİBİ' OLUŞTURULMALI

KARAYOLLARINDA 'KAZA İNCELEME EKİBİ' OLUŞTURULMALI A. Enver ÇITAK / AEC Dış Ticaret Danışmanlık Lojistik 01 Şubat 2014 Cumartesi 00:30 Dünya Gazetesi

Dış ticaret meclisi kurulmalı

Dış ticaret meclisi kurulmalı Şubat 2008 de ihracat bedeli dövizin Türkiye'ye getirilme zorunluluğu TPKK değişikliği ile kaldırılması, iller ...

Yazılarımın ve fotoğraflarımın ve web site içeriğinin bütün hakları saklıdır © 2009-2024 Ahmet Enver ÇITAK. Bütün hakları saklıdır © Ahmet Enver Çıtak'ın açık yazılı izni olmaksızın, kısmen veya tamamen herhangi bir şekilde ve ortamda kopyalanması yasaktır. Sitemizi ziyaret etmeniz ile sitemiz şartlarını ve kurallarını kabul etmiş olmaktasınız WEB Sitemizde hata ve nisyan müstesnadır, göstermekte olduğumuz en yüksek titizlik ve itinaya rağmen buradaki bu sayfalarda verilen bilginin güncelliğinden, dizgi hatasından, eksik veya yanlış olmasından doğacak kanuni ve mali sorumluluk bilgiyi kullanana aittir. Buradaki bilgileri, yöntemleri taslak kabul edip, kendi mevzuat ve yordam araştırmanızı, gerekiyorsa profesyonel yardımcılar kullanarak lütfen yapmanızı rica ederiz.
RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapy: MyDesign Haber Sistemi